7 สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับ “เกม”

7 สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับ “เกม”

             “ เกม ” ถือว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก ไม่ใช่เพียงแค่การชอบเล่นเกมเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วหลายคนมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักพัฒนาหรือสร้างสรรค์เกม ประกอบกับกีฬาอีสปอร์ตกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หลายแห่งมักจะมีการจัดการแข่งขัน และได้รับการขึ้นทะเบียนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงทำให้มหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปิดสอนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเกมส์ ส่วนจะมีที่ไหนบ้าง ตามไปดูพร้อมกันกับ mobaapp.com กับ 7 สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับ “เกม”

7 สถานบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับ “เกม”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสร้างสรรค์ (นานาชาติ) และสาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (นานาชาติ)

       โดยที่เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับสถาบันเทคโนโลยีดิจิเพน ประเทศสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาการเรียนการสอนงานดิจิทัลในรูปต่าง ๆ รวมถึงเกม  อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา นักออกแบบภาพประกอบ, นักออกแบบเกม Art Director และอื่น ๆ

      ค่าเทอม  882,520 บาท (ตลอดหลักสูตร)

  1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

       คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สาขาเทคโนโลยีมีเดีย(การพัฒนาเกม)      

       โดยที่เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสื่อ เทคโนโลยีให้เข้ากับยุคปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 3 วิชาเอก เทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล, พัฒนาเกมส์ และเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์  อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา นักออกแบบภาพประกอบ, นักออกแบบเกม, นักออกแบบแอพพลิเคชั่น และอื่น ๆ

      ค่าเทอม 304,500 บาท (ตลอดหลักสูตร)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการ อีสปอร์ต      

     หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ อีสปอร์ต มีความโด่ดเด่นในเรื่องของเทคโนโลยีเกมอีสปอร์ต ผสมผสานกับการบริหารธุรกิจ โดยมีวิชาการเรียนคือ เศรษฐศาสตร์, การตลาด, บัญชี และบริหารธุรกิจ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการบริหารทีมกีฬาอีสปอร์ต อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ผู้จัดงาน Event กีฬา E-sport, นักกีฬาอีสปอร์ต, ผู้บริหารจัดการทีมกีฬาอีสปอร์ต

      ค่าเทอม 116,000 บาท(ตลอดหลักสูตร)

มหาวิทยาลัยศิลปากร
  1. มหาวิทยาลัยศิลปากร

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบเกม

     โดยที่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการออกแบบมัลติมีเดีย เช่นการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์, ภาพเคลื่อนไหว, แอพพลิเคชั่น, องค์ประกอบภาพยนตร์ และWeb Media  รวมถึงการพัฒนาให้เกิดผลงาน การวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา นักออกแบบเกม, นักสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน, นักออกแบบโปรแกรม

      ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 35,000 บาท(ต่อเทอม)

                                            150,000 บาท(ตลอดหลักสูตร)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ สาขาวิชาเกมและอินเทอร์แอคทีฟ

     โดยที่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี ศิลปะ และธุรกิจ ยกระดับเป็น Tech Start – up อีกทั้งมีความสามารถในการผลิตเกมส์ สื่ออินเทอรืแอคทีฟ เพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศจริงในโลกแห่งอุตสาหกรรมเกม อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา นักออกแบบเกม, นักพัฒนานโยบายเกมออนไลน์, นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้, ผู้ควบคุมสร้างงานเกม

      ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 39,480 บาท(ต่อเทอม)

                                            384,280 บาท(ตลอดหลักสูตร)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  1. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

       คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจัดการธุรกิจเกมและ อีสปอร์ต     

      เป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่ขึ้นชื่อในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ โดยที่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ในด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะพัฒนาเกมส์อีสปอร์ตให้ก้าวหน้า และด้านบริหารธุรกิจในการจัดการธุรกิจเกมส์ ให้สอดคล้องกับประเทศไทยในปัจจุบัน  อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ผู้จัดการทีม, นักแคสติ้งเกม, ผู้ผลิตผ่านสื่อดิจิทัล, นักวางแผนเกมส์ และอื่น ๆ

      ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 150,000 บาท(ตลอดหลักสูตร)

มหาวิทยาลัยรังสิต
  1. มหาวิทยาลัยรังสิต

      คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมมัลติมีเดีย

      โดยที่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นใน้นักศึกษาได้พัฒนาเกม เพื่อสร้างอาชีพในอนาคตทั้งการวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาเกม และสื่อมัลติมีเดีย กราฟฟิก ผู้ประกอบการ้านคอมพิวเตอร์และเกมมัลติมีเดีย จนกระทั่งการสร้างบุคลากรเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมเกมของไทย  อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา นักวิเคราะห์เกม, นักทดสอบเกม, ผู้ประกอบการเกี่ยวกับเกม, นักกีฬาอีสปอร์ต, นักวิจารณ์เกม, นักจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต นักพากย์เกม และอื่น ๆ

      ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 434,000 บาท(ตลอดหลักสูตร)

          จบกันไปแล้วนะครับ สำหรับ 7 สถาบันที่เปิดสอนเกี่ยวกับ “เกม” ที่ได้ให้น้อง ๆ โดยเฉพาะคนอยู่ ม.6 ที่เป็นสายเกมเมอร์หรือเป็นนักกีฬาตัวยง แต่ไม่รู้ว่ามหาวิทยาลัยไหนเปิดสอนสาขาวิชาเกี่ยวกับการพัฒนาเกมส์ การจัดการแข่งขันกีฬาอี-สปอร์ต สถาบันข้างต้นตอบโจทย์น้อง ๆ แน่นอน ซึ่งอยากจะเป็นสายไหนไม่ว่าจะเป็น สายครีเอท, สายพัฒนา และสายกราวกีฬา

แนะนำบทความที่น่าสนใจ

หลายคนอาจจะมองว่าการเลือกซื้อ คอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊กในปัจจุบัน มันไม่ใช่เรื่องแปลก หรือเรื่องที่ต้องตัดสินใจยากอะไร เพราะคอมแต่ละแบบก็จะมีฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์การใช้งานเบื้องต้นอยู่แล้ว ที่สำคัญที่สุดมันคือการตั้งงบประมาณ ที่จะซื้อต่างหากว่าเรามีงบประมาณเท่าไหร่ และสามารถซื้อรุ่นไหนได้บ้าง ดังนั้นวันนี้เราจะพาไปดูกันว่า มือใหม่อยากซื้อคอมพิวเตอร์ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง พร้อมแล้วไปกันเลย

มือใหม่อยากซื้อคอมพิวเตอร์ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง มือใหม่อยากซื้อคอมพิวเตอร์ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
มือใหม่อยากซื้อคอมพิวเตอร์ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง